Provozní řád

Provozovatel: OPT Play s. r. o., sídlo: V Oblouku 266 – Čestlice, 252 43 Průhonice - Čestlice
Kancelář: V Oblouku 266 – Čestlice, 252 43 Průhonice - Čestlice, IČ: 04289633, DIČ: CZ04289633
Zodpovědná osoba: Lukáš Dvořák, tel.: 604 100 052, dvorak@optplay.cz
Infolinka a rezervace sportovišť: tel. 604 444 448
Provozní doba: sportoviště – denně 9:00 – 22.00 hodin, občerstvení – denně - 10:00 – 22.00 hodin
V případě nepříznivých klimatických podmínek je změna provozní doby vyhrazena.
PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNOUT VSTUP NÁVŠTĚVNÍKŮM.

 1. PARKOVIŠTĚ
  • návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek
   povolená rychlost je max. 10 km/hod.
  • vjezd a výjezd na parkoviště je povolen pouze zpevněnou přístupovou cestou
  • doba parkování je omezena na dobu shodnou s provozem areálu
  • provoz na parkovišti se řídí platným zákonem o provozu na komunikacích
  • nejedná se o placené parkoviště
  • odchod z parkoviště do areálu je povolen pouze po cestách k tomu určených
  • parkoviště slouží pouze k parkování vozidel (zákaz všech oprav, údržby na vozidlech, doplňování pohonných hmot apod.)
  • nenechávejte cennosti ve vozidlech, provozovatel neručí za věci umístěné ve vozech
 2. OBČERSTVENÍ
  • návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek
  • jednorázové kelímky, příbory a tácky odhazovat do připravených odpadkových košů
  • v areálu platí zákaz požívání a prodeje alkoholu osobám mladších 18ti let a podnapilým
  • provoz občerstvení se řídí příslušnými hygienickými a bezpečnostními předpisy
  • dopravu potravin a nápojů a jakoukoli instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti
   v areálu je možno uskutečnit jen po předchozím písemném povolení provozovatele areálu
  • zákaz konzumace vlastních nápojů a potravin
  • zákaz vnášení skla do areálu
  • konzumace nápojů a jídla je povolena pouze na místech k tomu určených
  • za provoz občerstvení odpovídá příslušný vedoucí
 3. DĚTSKÝ KOUTEK
  • návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek
  • návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak, aby na něm nezpůsobil škodu
  • vstup dětí je povolen pouze v doprovodu dospělých
  • zákaz vstupu dospělým a dětem od 10 let na prolézačky a ostatní části dětského koutku
  • zákaz vnášení skla do areálu dětského koutku
  • provozovatel neodpovídá za škodu na zdraví nebo majetku návštěvníka
  • provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi, péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu
  • vstup na vlastní nebezpečí
 4. PLOCHY A OSTATNÍ PROSTRANSTVÍ AREÁLU
  • návštěvník je povinen udržovat čistotu a pořádek
  • návštěvník je povinen zacházet s majetkem provozovatele tak, aby na něm nezpůsobil škodu
  • návštěvníci jsou si vědomi a vyjadřující souhlas s tím, že je provozovatel během jejich vstupu a pobytu na sportovišti oprávněn pořizovat fotografie osob (ať už v podobě hmotné či digitalizované – nehmotné) a videa z probíhajících aktivit v areálu sportoviště, a to bez nároku na jejich jakoukoli finanční kompenzaci. Fotografie mohou být upraveny nebo může být použita jen jejich část. Pořizovatel je oprávněn fotografie a videa užít pro svou vlastní potřebu a pro reklamní účely prezentace sportoviště na webových stránkách a redakční účely (zejména uveřejňování v tisku)
  • je zakázáno poškozování zatravněných ploch a ničení porostů uvnitř areálu
  • do areálu je zakázán vstup osobám podnapilým, nevhodně ošaceným, špinavým či zahmyzeným
  • do areálu je zakázán vstup osobám, které prodělaly v poslední době jakékoli nakažlivé onemocnění nebo jsou nositeli takového onemocnění
  • je zakázáno lézt na stromy v celém areálu
  • vstup a odchod z areálu je povolen pouze po cestách k tomu určených
  • chůze po areálu je povolena pouze po vyznačených cestách
  • návštěvníci jsou povinni dodržovat požární a bezpečnostní předpisy pro tento areál
  • po areálu je zakázáno jezdit motorovými vozidly vyjma vozidel určených k zásobování
  • po areálu je zakázáno jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
  • je zakázáno vnášet do areálu vlastní potraviny a nápoje
  • je zakázáno vnášet do areálu jakékoli skleněné nádoby a obaly
  • každý návštěvník, u kterého dojde ke zranění (i drobnému poranění), je povinen toto nahlásit správci nebo odpovědnému pracovníkovi areálu
  • je zakázáno používat elektrické spotřebiče bez souhlasu provozovatele
  • je zakázáno dotýkat se a vstupovat do elektrických rozvodných skříní a elektrických zařízení
  • vstup do areálu je povolen pouze hlavní branou
  • zákaz přelézání plotů okolo areálu
  • jakoukoli instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti v areálu je možno uskutečnit jen po předchozím písemném povolení provozovatele areálu
  • zákaz vstupu se zbraněmi a pyrotechnikou
  • zákaz volného pobíhání psů a osatních zvířat
  • majitelé zodpovídají za čistotu a pořádek po svých zvířatech
  • zákaz ničení travnatých ploch a zeleně uvnitř areálu
  • zákaz vstupu do zázemí prodejen a stánků, včetně prostorů administrativy
  • za odložené věci provozovatel neručí
  • objekt je střežen kamerovým systémem

Všichni návštěvníci vstupem do prostor areálu potvrzují souhlas s provozním řádem a prohlašují, že se jím budou při návštěvě areálu řídit.
Při porušení pravidel provozního řádu jsou provozovatel a zaměstnanci areálu oprávněni dotyčnou osobu vykázat ven z areálu.
Pokud byla způsobena škoda, bude dále postupováno dle zákona.